KRI to skrót od angielskiego terminu „Key Risk Indicators” (kluczowe wskaźniki ryzyka). Są to metryki, które pomagają organizacjom monitorować swoje ryzyka i identyfikować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa. W niniejszym artykule zajmiemy się pojęciem Audytu zgodny z KRI. Celem takiego audytu jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i sposobów ich minimalizacji oraz usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem. Tego typu audyt powinien skupić się na ocenie, czy organizacja stosuje właściwe metody i narzędzia, aby identyfikować, monitorować i zarządzać kluczowymi ryzykami, które wpływają na jej biznes. Audyt zgodny z KRI to proces badania i oceny procesów zarządzania ryzykiem w organizacji, w oparciu o wybrane wskaźniki kluczowe.  

Profesjonalny audyt tego typu jak już wspomniałem, pomaga organizacji w identyfikacji, monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem w sposób skuteczny i efektywny. Są to konkretne wskaźniki, które pomagają w monitorowaniu i identyfikacji krytycznych aspektów biznesowych i operacyjnych, które są związane z ryzykiem i mogą mieć także bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i reputację firmy. KRI jest kluczowy w procesie podnoszenia bezpieczeństwa firmy, gdyż umożliwia podjęcie działań zaradczych w przypadku wystąpienia ryzyka. W ten sposób organizacje mogą działać w sposób bardziej proaktywny i szybki w celu minimalizowania szkód, które mogą wyniknąć z wystąpienia ryzyka związanego z bezpieczeństwem. 

Historia powstania 

Historia powstania KRI sięga lat 90-tych XX wieku, kiedy to zarządzanie ryzykiem stało się istotnym elementem zarządzania organizacjami. Wcześniej, ryzyko było postrzegane jako coś, czego ogólnie należy unikać, a nie zarządzać możliwym do wystąpienia ryzykiem. Jednakże, wraz z rozwojem świadomości, technologii informatycznych, wzrostem konkurencji i dynamicznością otoczenia biznesowego, organizacje zaczęły dostrzegać, że ryzyko jest nieuniknione i należy je akceptować, a nie unikać, a przede wszystkim należy mieć odpowiednio przygotowane procedury, znać czynniki ryzyka i odpowiednio nimi zarządzać w przypadku wystąpienia ryzyka. Wraz z rozwojem wspomnianego podejścia do zarządzania ryzykiem, organizacje zaczęły szukać narzędzi, które pozwolą na skuteczne identyfikowanie i monitorowanie ryzyka. KRI zostało opracowane w celu umożliwienia organizacjom skutecznego ich zarządzania i minimalizowania skutków, jakie może ono przynieść. 

Obecnie KRI jest stosowane w wielu organizacjach na całym świecie, a jego rola w procesie podnoszenia bezpieczeństwa firmy jest kluczowa. Dzięki temu narzędziu, organizacje mogą działać w sposób bardziej efektywny i proaktywny już na etapie rozważania, a nie dopiero w momencie, kiedy to ryzyko już zaistniało. KRI może być określane jako narzędzie, które pozwala na skuteczne monitorowanie ryzyka w organizacji poprzez wykorzystanie kluczowych wskaźników. Wskaźniki te są wybrane w sposób staranny, aby odzwierciedlać kluczowe aspekty biznesowe i operacyjne. Należy mieć świadomość, że każda organizacja może mieć zupełnie inne czynniki ryzyka i zupełnie inne zagrożenia.

Rola KRI z procesie podnoszenia bezpieczeństwa 

Rolą KRI w procesie podnoszenia bezpieczeństwa firmy jest umożliwienie organizacjom na identyfikację krytycznych aspektów biznesowych i operacyjnych, które mogą wpłynąć na ich wyniki finansowe i reputację. Dzięki temu narzędziu, organizacje mogą działać w sposób bardziej proaktywny i szybki w celu minimalizowania szkód, które mogą wyniknąć z wystąpienia ryzyka. Przykładowo, KRI może pomóc w identyfikacji ryzyka na polu cyberbezpieczeństwa poprzez monitorowanie liczby nieudanych prób logowania do systemów informatycznych w firmie. Jeśli liczba ta wzrasta powyżej określonego poziomu, może to wskazywać na atak hakerów lub inne problemy z bezpieczeństwem IT. Dzięki KRI, firma może szybko podjąć odpowiednie działania, aby minimalizować szkody wynikające z takiego ryzyka. 

KRI jest również ważne z punktu widzenia raportowania i monitorowania działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Organizacje mogą regularnie monitorować i raportować swoje wskaźniki, aby zapewnić, że proces zarządzania ryzykiem jest skuteczny i efektywny. Dzięki temu, menadżerowie czy na przykład inwestorzy mogą lepiej zrozumieć ryzyka związane z działalnością firmy oraz środki, które są stosowane do minimalizowania tych ryzyk. Warto zauważyć, że KRI może mieć znaczenie nie tylko dla dużych firm, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często są bardziej narażone na ryzyko finansowe i operacyjne. W takich przypadkach, KRI może pomóc w identyfikacji kluczowych wskaźników ryzyka i szybkim reagowaniu na zagrożenia. 

Przeprowadzenie audytu zgodnego z KRI

Aby przeprowadzić audyt zgodny z wytycznymi KRI konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metodologii, aby zapewnić dokładną ocenę procesów zarządzania ryzykiem w organizacji. Jest to niezwykle trudne zagadnienie i powinno być najczęściej przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kompetencjami. Odpowiednio dobrane wskaźniki i parametry są kluczowe do tego, aby taki audyt był zgodny z całą metodologią. 

Najważniejsze fazy audytu: 

 • Planowanie i przygotowanie audytu – przed rozpoczęciem audytu, należy zaplanować i przygotować się do jego przeprowadzenia. W tym celu należy ustalić cele audytu, zakres i harmonogram, wyznaczyć zespół audytowy, zbadać dokumentację organizacji dotyczącą identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem. 
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk – w celu dokładnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, należy najpierw zidentyfikować kluczowe ryzyka, które wpływają na działalność organizacji. W tym celu można skorzystać z dokumentów organizacji, przeprowadzić rozmowy z kierownictwem i pracownikami. 
 • Analiza procesów monitorowania ryzyka – w celu oceny procesów monitorowania ryzyka należy zbadać, jak organizacja identyfikuje i śledzi kluczowe ryzyka. Należy sprawdzić, jakie wskaźniki ryzyka stosuje organizacja, jakie narzędzia i systemy wykorzystuje, aby monitorować ryzyka. 
 • Analiza wyników monitorowania – w celu oceny skuteczności procesów monitorowania ryzyka, należy przeanalizować wyniki monitorowania i zarządzania ryzykiem w organizacji. Należy sprawdzić, czy organizacja wykryła wszystkie kluczowe ryzyka, czy podjęła odpowiednie działania, aby nimi zarządzać, czy przestrzega swoich własnych polityk i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem. 
 • Weryfikacja zgodności z wymaganiami regulacyjnymi – w celu oceny zgodności z wymaganiami regulacyjnymi, należy sprawdzić, czy organizacja stosuje się do przepisów dotyczących identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem. Należy również ocenić, czy organizacja przestrzega swoich własnych polityk i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem. 
 • Wnioski i rekomendacje – po przeprowadzeniu audytu, należy przygotować raport, w którym przedstawi się wnioski i rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki organizacja identyfikuje, monitoruje i zarządza kluczowymi ryzykami. Raport powinien zawierać zalecenia dotyczące dalszych działań, które organizacja powinna podjąć w celu usprawnienia swoich procesów zarządzania ryzykiem. 
 • Ocena efektywności działań – należy zbadać, jakie działania podejmuje organizacja w celu zarządzania ryzykiem oraz jakie efekty przynosi to dla organizacji. Należy ocenić, czy te działania są wystarczające, czy skuteczne, czy też należy je usprawnić. 
 • Analiza kontroli wewnętrznych – w celu oceny procesów zarządzania ryzykiem, należy również zbadać, jakie kontrole wewnętrzne stosuje organizacja w celu minimalizowania ryzyka. Należy sprawdzić, czy kontrole te są skuteczne, czy przestrzegane przez pracowników, czy wymagają ulepszeń. 
 • Analiza planów zarządzania kryzysowego – w przypadku wystąpienia kryzysu, organizacja musi mieć przygotowane plany zarządzania kryzysowego, które pozwolą jej na skuteczne zarządzanie ryzykiem. Należy zbadać, jakie plany organizacja posiada i czy są one wystarczające oraz skuteczne. 
 • Ocena jakości raportowania i komunikacji dotyczącej ryzyka – w celu skutecznego zarządzania ryzykiem, organizacja musi mieć skuteczne i przejrzyste mechanizmy raportowania i komunikacji dotyczącej ryzyka. Należy zbadać, jakie mechanizmy organizacja stosuje i czy są one wystarczające oraz skuteczne. 
 • Ocena kultury organizacyjnej w zakresie zarządzania ryzykiem – ocena kultury organizacyjnej w zakresie zarządzania ryzykiem może pomóc w określeniu, jakie wartości i postawy panują w organizacji w kontekście ryzyka. Należy zbadać, jakie wartości organizacja promuje, czy jest ona świadoma ryzyka i jakie postawy panują wobec ryzyka w organizacji. 

Narzędzia zgodne z metodologią KRI

Tego typu oprogramowanie możemy podzielić na kilka mniejszych podgrup, zgodnie z celami i charakterystyką potrzeb. Niżej przedstawiam tylko wybrane narzędzia, nie wszystkie, gdyż jest ich tak wiele, że ciężko byłoby opisać je wszystkie w artykule. Zachęcam jednak do komentarzy i sugerowania także innych narzędzi. Narzędzia dzielą się na kilka grup. Są to między innymi, jak już wyżej wymieniałem: Zarządzanie ryzykiem, Raportowanie i Analityka, Monitorowanie i Alarmowanie, Zarządzanie Incydentami. Część z narzędzi zawiera funkcje dla kilku grup, dlatego wymienię je wspólnie, aby nie powielać ich przy każdej z podgrup: 

 • IBM OpenPages – to narzędzie do zarządzania ryzykiem, które umożliwia identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka. Posiada modułowe rozwiązania, które można dostosować do potrzeb organizacji. 
 • RSA Archer – to platforma do zarządzania ryzykiem, która umożliwia śledzenie i zarządzanie ryzykiem na poziomie całej organizacji. Posiada narzędzia do identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka
 • MetricStream – to narzędzie do zarządzania ryzykiem, które oferuje funkcje do identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka na poziomie organizacji. Posiada również modułowe rozwiązania, które można dostosować do specyfiki branży lub organizacji. 
 • SAP GRC – to platforma do zarządzania ryzykiem, która oferuje narzędzia do identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka na poziomie organizacji. Posiada również moduły do zarządzania zgodnością z przepisami i standardami branżowymi. 
 • Oracle Risk Management – to narzędzie do zarządzania ryzykiem, które umożliwia identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka na poziomie całej organizacji. Posiada modułowe rozwiązania, które można dostosować do specyfiki branży lub organizacji. 
 • IBM QRadar – to narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa, które wykorzystuje analizę zachowań użytkowników i sieci w celu wykrycia zagrożeń. Posiada funkcje alarmowania, które pozwalają na szybką reakcję na incydenty. 
 • RSA NetWitness – to platforma do monitorowania bezpieczeństwa, która umożliwia analizę zdarzeń w czasie rzeczywistym i identyfikację niebezpieczeństw. Posiada funkcje alarmowania, które umożliwiają na szybką reakcję na zagrożenia. 
 • Splunk Enterprise Security – to narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa, które umożliwia analizę zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz identyfikację zagrożeń. Posiada funkcje alarmowania, które pozwalają na szybką reakcję na incydenty. 
 • SolarWinds Security Event Manager – to narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa, które umożliwia analizę zdarzeń w czasie rzeczywistym i identyfikację zagrożeń. Posiada funkcje alarmowania, które umożliwiają na szybką reakcję na niebezpieczeństwa. 
 • Microsoft Azure Sentinel – to platforma do monitorowania bezpieczeństwa, która wykorzystuje analizę zachowań użytkowników i sieci w celu wykrycia zagrożeń. Posiada funkcje alarmowania, które pozwalają na szybką reakcję na incydenty. 
 • SAP Risk Management – to narzędzie do zarządzania ryzykiem, które umożliwia analizę i raportowanie danych z różnych źródeł. Posiada funkcje analityki, które pozwalają na identyfikację kluczowych wskaźników ryzyka oraz podejmowanie decyzji biznesowych. 
 • Tableau – to narzędzie do wizualizacji danych, które umożliwia analizę i raportowanie danych z różnych źródeł. Posiada funkcje analityki, które pozwalają na identyfikację kluczowych wskaźników ryzyka oraz podejmowanie decyzji biznesowych. 
 • Power BI – to narzędzie do wizualizacji danych, które umożliwia analizę i raportowanie danych z różnych źródeł. Posiada funkcje analityki, które pozwalają na identyfikację kluczowych wskaźników ryzyka oraz podejmowanie decyzji biznesowych
 • ServiceNow – to platforma, która umożliwia zarządzanie incydentami oraz innymi procesami IT związanych z bezpieczeństwem, takimi jak zarządzanie ryzykiem, zgodnością i zagrożeniami. ServiceNow pozwala na śledzenie KRI i ich monitorowanie, a także generowanie raportów zgodnych z wymaganiami regulacyjnymi. 
 • BMC Helix – to platforma, która umożliwia zarządzanie incydentami i innymi procesami IT, takimi jak zarządzanie zmianami, zgodnością i zagrożeniami. BMC Helix pozwala na monitorowanie KRI i generowanie raportów zgodnych z wymaganiami regulacyjnymi. 
 • IBM Resilient – to platforma, która umożliwia zarządzanie incydentami i innymi procesami związanymi z bezpieczeństwem, takimi jak zarządzanie ryzykiem i zgodnością. IBM Resilient pozwala na śledzenie KRI i monitorowanie ich, a także generowanie raportów zgodnych z wymaganiami regulacyjnymi. 
 • Micro Focus Service Manager – to platforma, która umożliwia zarządzanie incydentami oraz innymi procesami IT związanych z bezpieczeństwem, takimi jak zarządzanie ryzykiem, zgodnością i zagrożeniami. Micro Focus Service Manager pozwala na śledzenie KRI i ich monitorowanie, a także generowanie raportów zgodnych z wymaganiami regulacyjnymi. 

Podsumowanie 

Podsumowując ten rozległy temat, audyt zgodny z KRI to proces z wykorzystaniem kluczowych wskaźników ryzyka. Celem audytu jest ocena skuteczności procesów i kontroli w organizacji, a także identyfikacja obszarów, w których należy podjąć działania zapobiegawcze w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa organizacji. Audyt zgodny z KRI obejmuje wiele kroków, takich jak identyfikacja tych elementów, ocena ich skuteczności, monitorowanie i raportowanie. Audyt zgodny z KRI jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacji, ponieważ umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie ryzykiem i minimalizowanie jego wpływu na działalność biznesową. Pozwala on także na monitorowanie i kontrolowanie KRI w czasie rzeczywistym, dzięki czemu organizacje mogą szybko reagować na pojawiające się problemy i zmniejszać ich wpływ na działalność firmy. Dodatkowo, tego typu audyt umożliwia organizacjom dostosowanie swoich procesów i kontroli do wymagań regulacyjnych i zwiększenie zgodności z przepisami, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy przepisy regulujące bezpieczeństwo informacji są coraz bardziej restrykcyjne.