Zapisz się

Zaloguj

Zapomniałem hasło

Zgubiłeś hasło? Proszę podać swój adres e-mail. Otrzymasz e-mailem link i utworzysz nowe hasło.

Musisz się zalogować, aby zadać pytanie.

Regulamin serwisu „Władcy sieci”

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu (w tym zakładania Konta), który znajduje się pod adresem https://wladcysieci.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie (dalej jako: „Serwis” lub „Serwis Władcy Sieci”) oraz dokonywania wpisów w Serwisie i uzyskiwania w związku z tym Nagród w ramach uczestnictwa w Programie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

§ 1. Informacje ogólne

1. Serwis prowadzony przez Axence Sp. z o. o. Sp. j., z siedzibą w Krakowie, Axence Sp. z o. o. Sp. j., ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, NIP 675-139-95-89, REGON: 120773290 dalej jako: „Axence” lub „Usługodawca”).

2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: +48 12 448 13 27 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: info@wladcysieci.pl. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

3. Samo przeglądanie treści Serwisu, w tym wpisów Użytkowników, jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika i zakładania Konta.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z usługi świadczonej drogą elektronicznej polegającej na rejestracji i korzystaniu z Konta oraz udziale w Programie Społecznościowym „Władcy Sieci” (dalej „Program”), który umożliwia uzyskiwanie nagród za odpowiednie aktywności. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Usługodawca – podmiot określony w §1 ust. 1 powyżej;

3. Użytkownik – pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zawierająca umowę z Usługodawcą, która korzysta z Serwisu do celów profesjonalnych tj. związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Nagroda – korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana za uczestnictwo w Programie;

5. Konto – cześć Serwisu, za pośrednictwem której zarejestrowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi a także brać udział w Programie.

§ 3. Tworzenie Konta i czynności techniczne składające się na procedurę zawierania umowy

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu, w tym przeglądać jego treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej.

2. Samo przeglądanie treści Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika i zakładania Konta.

3. Aby korzystać z usług opisanych w § 4 poniżej, Użytkownik musi dokonać rejestracji w Serwisie i założyć Konto. W toku zakładania Konta Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której warunki określa niniejszy Regulamin (w momencie zaznaczenia „Rejestracja”). Po zawarciu umowy o świadczenie usługi Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Usługodawcy zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Aby zarejestrować się w Serwisie należy utworzyć nazwę użytkownika, podać adres e-mail i utworzyć hasło Użytkownika. Określona w czasie rejestracji nazwa użytkownika identyfikuje użytkownika w Serwisie. Na Koncie Użytkownik będzie mógł określić dane w ramach których będzie widoczny dla innych Użytkowników.

5. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail. Hasło do tego konta e-mail należy przechowywać w sposób bezpieczny.

6. Aby w pełni korzystać z Serwisu i dokończyć proces rejestracji Konta niezbędne jest potwierdzenie dysponowania kontem e-mail wskazanym w czasie rejestracji (w ciągu 7 dni od przesłania linku aktywacyjnego). W tym celu Użytkownik proszony będzie o zaznaczenie opcji „aktywuj” w przesłanej wiadomości e-mail z Serwisu.

7. Z korzystaniem z Serwisu łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z internetu. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konta poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostępu do skrzynki e-mail podanej na Koncie, ponieważ adres ten służy do identyfikacji właściciela Konta przez Usługodawcę i może być konieczny do odzyskania Konta.

8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 4. Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Usługi

1. Korzystanie z Konta uzależnione jest od:

 • rejestracji Użytkownika w Serwisie i założenia Konta (pod adresem: https://wladcysieci.pl/sign-up/); oraz
 • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią §3 powyżej (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) co jest ostatnim elementem rejestracji Użytkownika; oraz
 • zalogowania do Konta (pod adresem: https://wladcysieci.pl/log-in/).

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest nieodpłatne. Utworzenie Konta umożliwia wykonywanie następujących elementów, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników:

a) przeglądanie i modyfikowanie elementów samego Konta, na co składają się następujące elementy:

 • Profil użytkownika;
 • Edytuj profil;
 • Wiadomości;
 • Zadane pytania;
 • Najlepsze odpowiedzi;
 • Punkty;
 • Logi aktywności;
 • Wyloguj;

b) komentowanie tekstów zamieszczonych w sekcji „Artykuły”;

c) dokonywanie wpisów w sekcji „Dyskusja” (tworzenie wątków);

d) zamieszczanie komentarzy do wpisów w sekcji „Dyskusja”;

e) zadawanie pytań / udzielanie odpowiedzi w sekcji „Dyskusja” w ramach wpisów dokonanych przez innych zarejestrowanych Użytkowników;

f) zapraszanie innych osób do korzystania z Serwisu.

3. Zarejestrowany Użytkownik może zapraszać do skorzystania z Serwisu wyłącznie osoby, które ma pewność, że chcą skorzystać z Serwisu. Wskazana usługa nie może służyć do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej. Można zaprosić maksymalnie 5 osób w ciągu kolejnych 7 dni. Brak akceptacji zaproszenia w ciągu 7 dni powoduje usunięcie danych z zaproszenia i samego zaproszenia. Brak akceptacji zaproszenia w tym terminie i utworzenia Konta w Serwisie, przy wykorzystaniu uzyskanego kodu oznacza brak możliwości przyznania punktów Użytkownikowi wysyłającemu zaproszenie. Ilość punktów możliwych do uzyskania jest wskazana w § 5 poniżej. Punkty nie przysługują za przesłanie zaproszenia do osoby, która już ma Konto w Serwisie.

4. Przywracanie hasła do Konta następuje w poprzez podanie adresu mailowego, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest wiadomość z linkiem do strony na której można wygenerować nowe hasło.

5. Użytkownik powinien chronić hasło do Konta. Użytkownik nie powinien umożliwiać dostępu do Konta w Serwisie (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde-trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/

6. Użytkownik powinien chronić hasło do skrzynki mailowej której adres został podany w czasie zakładania Konta, ponieważ Usługodawca będzie traktował ten adres jako środek komunikacji z Użytkownikiem (np. w przypadku incydentu dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych).

7. Użytkownik, który zamieszcza treści w Serwisie, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, zobowiązany jest zweryfikować i zapewnić, że posiada prawa autorskie do tych materiałów, które umożliwiają ich rozpowszechniania w Serwisie.

8. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik na Koncie decyduje jakie chce otrzymywać powiadomienia.

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) podawania nieprawdziwych danych osobowych;

b) podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Serwisu w takich celach;

c) wykorzystywania serwisu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Serwisu i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;

e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

f) zamieszczania treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści;

g) Tworzenie Konta przez jedną (daną) osobę w Serwisie pod różnymi „nickami”.

§ 5. Udział w Programie

1. Użytkownik w zamian za realizację czynności wskazanych poniżej ma prawo otrzymać Nagrodę (jedną lub więcej) w zależności od ilości przyznanych punktów.

2. Przyznawane w Serwisie punkty są sumowane i decydują o przyznaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę określonej Odznaki według informacji na stronie https://wladcysieci.pl/odznaki/

3. Użytkownik, który otrzymał określoną Odznakę może wybrać Nagrodę w ramach puli nagród przypisanych do danej Odznaki. Odznaka przyznawana jest automatycznie po uzyskaniu określonej ilości punktów.

4. Wykaz czynności i punktów oraz Odznak przyznawanych za określoną ilość punktów oraz Nagród, w tym punktów ujemnych, które można uzyskać jest dostępny https://wladcysieci.pl/nagrody/

5. Punkty można wymienić na Nagrody wskazane na w/w stronie po osiągnięciu stosownej Odznaki w serwisie.

6. Udział w Programie nie ma charakteru gry losowej.

7. Wymiana punktów na Nagrody następują w następującym trybie:

 • Użytkownik zgłasza chęć wymiany punktów na Nagrody wysyłając taką wiadomość na adres e-mail info@wladcysieci.pl
 • Usługodawca weryfikuje czy podjęte czynności za które Użytkownikowi przypisano określoną ilość punktów nie stanowią naruszenia Regulaminu (np. wpisy naruszające przepisy prawa, obraźliwe, naruszające prawo autorskie);
 • Przy obliczaniu punktów przysługujących Użytkownikowi, Usługodawca uwzględnia także punkty ujemne, o których mowa poniżej;
 • Usługodawca potwierdza w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, prawidłowość przyznania wybranych Nagród
 • W ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przyznania Prezentów następuje jego przekazanie w sposób wybrany przez wnioskującego. Jeżeli przekazanie Prezentu wymagać będzie jego wysyłki następuje to na koszt Usługodawcy, w przypadku miejsc przekazania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszt wysyłki nie może przekraczać 40 zł. Usługodawca nie dostarcza Prezentów poza granicę kraju. W tym ostatnim przypadku koszty ponosi Użytkownik.

8. Użytkownik może wybrać jakie Nagrody chce otrzymać tylko w ramach puli dostępnej dla danej Odznaki tj. dostępnych po zdobyciu określonej ilości punktów.

9. Użytkownik nie może zgłaszać wniosku o którym mowa w ust. 7 częściej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy.

10. Te same punkty można wymienić na Nagrody tylko raz.

11. Użytkownik nie może wymieniać punktów na Nagrody po usunięciu Konta w Serwisie, chyba, że przed usunięciem Użytkownik złożył wniosek o wymianę punktów na Nagrody a Usługodawca potwierdził ilość punktów i wybraną Nagrodę.

12. Usługodawca może przyznawać punkty ujemne za czynności naruszającego Regulamin według zasad opisanych pod linkiem: https://wladcysieci.pl/nagrody/.

13. Nagrody o wartości powyżej 200 zł są opodatkowane. Aby otrzymać nagrodę należy podać dane niezbędne do wypełnienia deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Usługodawca wstrzyma się z wydaniem Nagrody do momentu podania tych danych. Nagrody o wartości powyżej 200 zł będą oznaczone na stronie wladcysieci.pl/nagrody/. Usługodawca przekaże informację o konieczności opodatkowania Nagrody razem z informacją o przeliczeniu punktów w trybie, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

§ 6. Okres obowiązywania umowy i usuwanie Konta

1. Umowa o korzystanie z Serwisu zawierana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę (usuwając konto w Serwisie) lub wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczna na adres info@wladcysieci.pl. Usługodawca w ciągu 72h prześle mailowo potwierdzenie usunięcia Konta (na adres wskazany na Koncie).

2. Usługodawca ma prawo zablokować Konto na czas 14 dni lub wypowiedzieć umowę (usunąć Konto Użytkownika), w trybie natychmiastowym w przypadkach wskazanych § 4 ust. 9 Regulaminu.

3. Usługodawca ma prawo zablokować treści w Serwisie w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę – z 30-dniowym terminem wypowiedzenia – w przypadku likwidacji Serwisu.

5. Wypowiedzenie złożone przez Usługodawcę lub informacja o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy wskazany na Koncie.

6. Usunięcie Konta oznacza utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO – zob. poniżej), ale nie wyłącza możliwości ponownego założenia Konta. Pomimo usunięcia Konta Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami (poza Serwisem) a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) – zob. polityka prywatności https://wladcysieci.pl/polityka-prywatnosci/.

7. Po usunięciu Konta (niezależnie od przyczyn) Usługodawca powstrzymuje się od wykorzystywania treści innych niż̇ dane osobowe (w tym zakresie zob. politykę prywatności) dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie treści:

a) nie są użyteczne poza kontekstem treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;

b) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczanych przez przedsiębiorcę;

c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; lub

d) zostały wygenerowane wspólnie przez konsumenta i inne osoby, a inni konsumenci mogą nadal korzystać z tych treści.

Wskazane powyżej treści zostaną oznaczone anonimowym wpisem. Zostaną całkowicie usunięte w przypadku żądania złożonego przez Użytkownika na adres e-mail dane.osobowe@axence.net

8. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej rejestracji przez tą samą osobę.

§ 7. Funkcjonalności i interoperacyjności ze sprzętem Użytkownika

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania wybranej przeglądarki: Chrome (wersje 53+), Firefox (wersje 52+), Internet Explorer (wersje 9.0+).

b) posiadania dostępu do sieci Internet;

c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);

d) system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Serwis skierowany jest do profesjonalistów, niemniej informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. By odstąpić od umowy Użytkownik powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Usługodawcę mailowo lub telefonicznie, lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy (możesz go wykorzystać ale nie musisz).

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adresat: Axence Sp. z o. o. Sp. j., ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, adres poczty elektronicznej: info@wladcysieci.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ……………………………………………………

Data zawarcia umowy: ……………….

Imię i nazwisko konsumenta ………………

Adres konsumenta (w tym adres e-elektroniczny) ……………..

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..

Data ……………………..

§ 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika:

na piśmie na adres:

Redakcja Serwisu „Władcy Sieci”

Axence Sp. z o. o. Sp. j. ul. Na Zjeździe 11,

30-527 Kraków

lub

mailowo na adres: info@wladcysieci.pl.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania, Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. Nie jest to jednak wymóg.

4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie,

b) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,

c) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

d) zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.

2. W przypadku zmiany dostarczanych treści przez Usługodawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem zapewnia się środki techniczne umożliwiające odzyskanie wszelkich dostarczonych treści.

3. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 30-dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia umowy, w tym poprzez usunięcie Konta.

4. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zawartych już umów sprzedaży Towarów.

5. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje si